ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Σε προσκαλούμε να διαβάσεις προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου μας, που ισχύει κάθε φορά που επισκέπτεσαι τον ιστότοπό μας, πλοηγείσαι σε αυτόν ή χρησιμοποιείς τις υπηρεσίες μας, ανεξαρτήτως από το εάν πραγματοποιείς κάποια αγορά.

Σε παρακαλούμε επίσης να διαβάσεις τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών του ιστότοπου μας, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο και τα συστήματα ασφαλείας που χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπό μας. Η επιχείρηση είναι υπεύθυνη για τις αποφάσεις σχετικές με τους σκοπούς, τους τρόπους και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων καθώς και για την εφαρμογή των διαδικασιών ασφαλείας, σύμφωνα με το Νομοθετικό Διάταγμα της 30ης Ιουνίου 2003, αρ. 196 (Κώδικας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων). Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου παρέχει όλες τις πληροφορίες για τη συλλογή και τη χρήση των στοιχείων που προσδιορίζουν την ταυτότητα των χρηστών.

Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νομοθετικού Διατάγματος 196/2003

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται μέσω του παρόντος ιστότοπου είναι η ατομική επιχείρηση. Ο/Η υπεύθυνος/η  καθορίζει ανεξάρτητα τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας των δεδομένων καθώς και την εφαρμογή διαδικασιών ασφαλείας προκειμένου να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα αυτών των δεδομένων.

Προαιρετική ή υποχρεωτική παραχώρηση των προσωπικών δεδομένων

Η παραχώρηση των προσωπικών σου δεδομένων, όταν ζητούνται σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις όπου τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται μέσω του ιστότοπου, μπορεί να είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα δήλωση ή να είναι προαιρετική.

Η υποχρεωτική ή προαιρετική φύση της παραχώρησης δεδομένων επισημαίνεται με έναν αστερίσκο (*) δίπλα στα προσωπικά δεδομένα υποχρεωτικού χαρακτήρα.

Εάν αρνηθείς να παραχωρήσεις τα στοιχεία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός της συλλογής των συγκεκριμένων δεδομένων, και μπορεί, για παράδειγμα, να καταστεί αδύνατη για η εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης ή η παροχή των άλλων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στο www.libertidance.com

Η παραχώρηση επιπρόσθετων δεδομένων , πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά (όπως π.χ. η γνωστοποίηση του αγαπημένου σου σχεδιαστή), είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες σχετικά με τους κύριους σκοπούς της συλλογής δεδομένων.

Τα δικαιώματά σου

Σύμφωνα με το αρ.7 του Ν.Δ/τος 196/2003, έχεις το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή, να ζητήσεις από τον/την υπεύθυνο/η να σου επιβεβαιώσει εάν τα προσωπικά σου δεδομένα υποβάλλονται ή δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία, ακόμα και εάν δεν είσαι εγγεγραμμένος χρήστης, όπως και να σου το γνωστοποιήσει σε ευανάγνωστη μορφή.

Έχεις επίσης το δικαίωμα να ζητήσεις πληροφορίες με την προέλευση των προσωπικών σου δεδομένων, το σκοπό και τις μεθόδους επεξεργασίας που εφαρμόζονται στα προσωπικά σου στοιχεία, τη λογική που εφαρμόζεται όταν χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα για την επεξεργασία των δεδομένων, τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του υπεύθυνου επεξεργασίας και αυτών που επεξεργάζονται τα δεδομένα, τα ονόματα των προσώπων ή τις κατηγορίες προσώπων στα οποία ενδέχεται να μεταβιβαστούν τα προσωπικά δεδομένα ή τα οποία ενδέχεται να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά σου δεδομένα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους όπως, παραδείγματος χάριν, οι αρμόδιοι εκτέλεσης της επεξεργασίας των δεδομένων. Όλες αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Επίσης, μπορείς πάντοτε να ζητήσεις:

 1. ενημέρωση, διόρθωση και συμπλήρωση των προσωπικών σου δεδομένων
 2. διαγραφή, ανωνυμοποίηση ή μη χρήση των προσωπικών σου δεδομένων εάν υποβλήθηκαν σε επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που δεν θεωρούνται απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά ή επεξεργάσθηκαν ακολούθως.
 3. πιστοποίηση ότι οι ενέργειες που περιγράφονται στα σημεία α) και β) έχουν κοινοποιηθεί, και ως προς το περιεχόμενό τους, στα πρόσωπα στα οποία μεταβιβάστηκαν ή διαδόθηκαν τα δεδομένα σου, με εξαίρεση εκείνες τις περιπτώσεις όπου η εν λόγω πιστοποίηση καθίσταται αδύνατη ή θα απαιτούσε μία σαφώς δυσανάλογη χρήση μέσων σε σχέση με το προστατευόμενο δικαίωμα.

Σε κάθε περίπτωση, έχεις το δικαίωμα να εκφράσεις την αντίρρησή σου συνολικά ή εν μέρει:

 1. στην επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων, για νόμιμους λόγους, ακόμα και εάν συνάδουν με το σκοπό της συλλογής τους
 2. στην επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού ή για σκοπούς direct marketing ή εάν χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή ερευνών αγοράς ή εμπορικής επικοινωνίας.

Μπορείς ελεύθερα να ασκήσεις τα δικαιώματά σου, οποτεδήποτε, αποστέλλοντας γραπτό αίτημα.

Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σου δεδομένα είναι πάντοτε ακριβή, ενημερωμένα, σχετικά και πλήρη, σε παρακαλούμε να μας ενημερώνεις για οποιαδήποτε αλλαγή μέσω e-mail.

Περίληψη της Πολιτικής Απορρήτου

Οι αρχές στις οποίες βασίζεται η Πολιτική Απορρήτου μας είναι οι ακόλουθες:

 1. επεξεργασία των δεδομένων αποκλειστικά για τους σκοπούς και σύμφωνα με τις μεθόδους που δηλώνονται στους χρήστες κατά τη συλλογή των δεδομένων τους
 2. χρήση δεδομένων για άλλους σκοπούς σε σχέση με αυτούς που δηλώθηκαν κατά τη συλλογή τους μόνο εάν ο χρήστης έχει δώσει ρητά τη συγκατάθεσή του για την εν λόγω χρήση
 3. μεταβίβαση δεδομένων σε τρίτες εταιρείες μόνο για τους σκοπούς που είναι απολύτως απαραίτητοι προκειμένου να παρασχεθεί η ζητούμενη υπηρεσία (υπηρεσίες) και μόνο υπό την επιτήρηση ενός αρμοδίου για την εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων. Τα δεδομένα δεν γνωστοποιούνται, δεν παραχωρούνται και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους για αποκλειστικούς σκοπούς των τρίτων, εκτός εάν οι χρήστες ενημερώθηκαν προηγουμένως και παρείχαν τη συγκατάθεσή τους
 4. ικανοποίηση όλων των αιτημάτων για ακύρωση, τροποποίηση και συμπλήρωση των προσωπικών δεδομένων καθώς και του αιτήματος αντίρρησης στην επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την αποστολή εμπορικών πληροφοριών και διαφημίσεων
 5. διασφάλιση ότι η επεξεργασία δεδομένων διενεργείται σωστά και νόμιμα, προστατεύοντας το απόρρητο των χρηστών και εφαρμόζοντας τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων που παραχωρούνται από τους χρήστες.

Πώς και γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διεξάγεται κυρίως μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών.

Οι συγκεκριμένοι σκοποί για τους οποίους τα προσωπικά σου δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία συνοψίζονται σε δήλωση που εμφανίζεται κάθε φορά που παραχωρείς τα προσωπικά σου δεδομένα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.Δ/τος 196/2003. Γενικότερα, τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να παρασχεθούν οι ακόλουθες υπηρεσίες σε όσους επισκέπτονται τον ιστότοπό μας:

 1. εγγραφή και χρήση των υπηρεσιών όπως για παράδειγμα παρακολούθηση παραγγελιών, το ενημερωτικό newsletter μας, όπως επίσης και η δυνατότητα για τους χρήστες μας να μοιράζονται τις εμπειρίες τους με τους φίλους τους που είναι εγγεγραμμένοι στον ιστότοπό μας μέσω των λογαριασμών τους στα κοινωνικά δίκτυα
 2. πραγματοποίηση παραγγελιών και άλλων σχετικών ενεργειών
 3. διαχείριση των πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων κατά της απάτης για τις πληρωμές μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών. (Σε αυτήν την περίπτωση, τα δεδομένα που παρέχονται κατά τη διαδικασία της παραγγελίας θα αποστέλλονται στον αρμόδιο για έλεγχο κατά της απάτης)
 4. διαχείριση των αιτημάτων σου: αιτήματα τεχνικής φύσης, εμπορικής φύσης, σχετικά με την πορεία των παραγγελιών σου και αιτήματα για πληροφορίες κάθε είδους.
 5. επικοινωνία με τους υπεύθυνους των υπηρεσιών μας
 6. αποστολή, με τη συγκατάθεσή σου και για σκοπούς marketing, εμπορικής επικοινωνίας με διάφορους τρόπους, τόσο με ηλεκτρονικά και πληροφοριακά συστήματα (e-mail, sms) όσο και με παραδοσιακά μέσα (ταχυδρομικώς, τηλεφωνικώς). Σου υπενθυμίζουμε ότι, όπως προβλέπει το αρ. 130, κόμμα 4, του Ν.Δ/τος 196/2003, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα για την αποστολή διαφημιστικών e-mails για προϊόντα και υπηρεσίες, παρόμοια με αυτά που έχουν ήδη αγοραστεί, εκτός και εάν προβάλλεις αντίρρηση στη χρήση των δεδομένων σου για αυτόν το σκοπό
 7. αποστολή, με τη συγκατάθεσή σου, για σκοπούς δημιουργίας προφίλ με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και αποστολή διαφημιστικού υλικού που να ταιριάζει με τα ενδιαφέροντά σου. Σε παρακαλούμε να διαβάσεις την σχετική ενότητα Πολιτική Cookies, που ακολουθεί.

Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τα οποία ενδέχεται, άμεσα ή έμμεσα, να προσδιορίζουν την ταυτότητά σου, προσπαθούμε να τηρούμε την αρχή της αυστηρής αναγκαιότητας.

Για αυτόν το λόγο, έχουμε κατασκευάσει τον ιστότοπό μας έτσι ώστε να περιορίσουμε τη χρήση των προσωπικών σου δεδομένων στον απολύτως ελάχιστο βαθμό: κατά συνέπεια, τα προσωπικά σου δεδομένα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία όταν ο σκοπός μιας συγκεκριμένης ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση ανώνυμων δεδομένων (όπως έρευνες αγοράς που στοχεύουν στη βελτίωση των υπηρεσιών) ή μέσω άλλων μεθόδων που καθιστούν δυνατό τον προσδιορισμό της ταυτότητας του εμπλεκόμενου ατόμου παρά μόνο εάν είναι απολύτως απαραίτητο ή κατόπιν αιτήματος των αρχών ή της αστυνομίας (όπως δεδομένα κίνησης της ιστοσελίδας, ο χρόνος παραμονής στον ιστότοπό μας ή η διεύθυνση ΙΡ σου).

Όταν ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σου είναι διαφορετικός από τον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο παραχώρησες τα προσωπικά σου δεδομένα θα αναφέρεται στη δήλωση και η επεξεργασία θα διεξάγεται μόνο εάν έχεις δώσει ρητώς τη συγκατάθεσή σου.

Υπάρχουν, ωστόσο, περιπτώσεις επεξεργασίας δεδομένων στις οποίες, σύμφωνα με το νόμο, δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σου: για παράδειγμα, θα θέλαμε να σε ενημερώσουμε ότι ο/η υπεύθυνος/η μπορεί να επεξεργάζεται τα προσωπικά σου δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σου εάν αυτό είναι απαραίτητο για να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του νόμου ή όποτε είναι απαραίτητο για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει αναλάβει απέναντί σου. Σε ενημερώνουμε επίσης ότι το αρ.130, παρ. 4, του Ν.Δ/τος 196/2003 του κώδικα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων προβλέπει ότι, χωρίς να είναι απαραίτητη η ρητή συγκατάθεσή σου, μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα σου για ενέργειες άμεσης πώλησης προϊόντων παρόμοιων με αυτά που έχεις ήδη αγοράσει καθώς και για έρευνες αγοράς, με την προϋπόθεση να μην αντιτίθεσαι στη χρήση του e-mail που έχεις παραχωρήσει, για αυτόν το σκοπό.

Τέλος, θα θέλαμε να σε ενημερώσουμε ότι τα προσωπικά σου δεδομένα δεν θα μεταβιβάζονται στο εξωτερικό σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες δεν παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας του απορρήτου. Εάν η εν λόγω μεταβίβαση καταστεί απαραίτητη για την παροχή των υπηρεσιών μας ή τη σύναψη σύμβασης για την αγορά των προϊόντων μας, θα θέλαμε να σε διαβεβαιώσουμε ότι τα προσωπικά σου δεδομένα δεν θα μεταβιβαστούν σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες δεν παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας του απορρήτου εκτός εάν έχουν υπογραφεί συγκεκριμένες συμβάσεις με τους εν λόγω συμβαλλόμενους, που είναι σύμφωνες με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Ο/Η υπεύθυνος/η του eshop ενδέχεται να προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τρίτων, τα οποία γνωστοποιούνται απευθείας από τους χρήστες, όπως στην περίπτωση που ένας χρήστης έχει αγοράσει ένα προϊόν το οποίο θα παραδοθεί σε ένα φίλο ή στην περίπτωση που το πρόσωπο το οποίο πληρώνει για το προϊόν είναι διαφορετικό από τον παραλήπτη ή όταν ένας χρήστης επιθυμεί να ενημερώσει ένα φίλο για μία υπηρεσία ή μια προσφορά πώλησης ενός συγκεκριμένου προϊόντος στο (domain).

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο/η υπεύθυνος/η θα φροντίζει να παρέχει τη σχετική δήλωση στον τρίτο, όπως προβλέπει το άρθρο 13 του Νομοθετικού Διατάγματος 196/2003, όταν καταχωρεί τα προσωπικά του δεδομένα στα αρχεία της. Είναι, ωστόσο, δική σου ευθύνη να λάβεις τη συγκατάθεση του εν λόγω προσώπου προτού γνωστοποιήσεις τα προσωπικά δεδομένα του/της και να τον/την ενημερώσεις για την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, διότι εσύ θα είσαι ο μοναδικός υπεύθυνος για τη γνωστοποίηση πληροφοριών και δεδομένων τρίτων χωρίς εκείνοι να έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους ή σε περίπτωση που τα εν λόγω δεδομένα χρησιμοποιηθούν κατά παράνομο ή αντικανονικό τρόπο.

Μέτρα ασφαλείας

Εφαρμόζουμε επαρκή μέτρα ασφαλείας για τον περιορισμό του κινδύνου καταστροφής ή απώλειας δεδομένων – ακόμα και τυχαίως – στο ελάχιστο, την αποφυγή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, της παράνομης επεξεργασίας και της επεξεργασίας που δεν συνάδει με τους σκοπούς της συλλογής δεδομένων κατά τα αναφερόμενα στην Πολιτική Απορρήτου μας.

Ωστόσο, ο/η υπεύθυνος/η δεν μπορεί να εγγυηθεί στους χρήστες της ότι τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται για την προστασία του ιστότοπου, τη μετάδοση δεδομένων και πληροφοριών στον ιστότοπο περιορίζουν ή αποκλείουν οποιονδήποτε κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή διάδοσης δεδομένων μέσω των συσκευών των χρηστών: σε συμβουλεύουμε να σιγουρευτείς ότι ο υπολογιστής σου είναι εξοπλισμένος με το κατάλληλο λογισμικό για την προστασία της μετάδοσης δεδομένων στο δίκτυο, τόσο εισερχόμενων όσο και εξερχόμενων (όπως με αναβαθμισμένα συστήματα προστασίας από τους ιούς) και ότι ο πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιείς εφαρμόζει επαρκή μέτρα ασφαλείας για την προστασία της μετάδοσης δεδομένων στο δίκτυο (όπως τα τείχη προστασίας «firewall» και τα φίλτρα anti-spam). Κάθε αγορά γίνεται με απόλυτη ασφάλεια χάρη στη χρήση των πιο προηγμένων τεχνολογικά συστημάτων κωδικοποίησης (SSL).

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει συνδέσμους (deep links) προς άλλους ιστότοπους που ενδεχομένως δεν έχουν καμία σχέση με εμάς.

Δεν ελέγχει ούτε παρακολουθεί αυτούς τους ιστότοπους ή το περιεχόμενό τους. Δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των εν λόγω ιστότοπων και των κανόνων που εφαρμόζουν, ακόμα και όταν σχετίζεται με το απόρρητό σου και την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων κατά τη διάρκεια της πλοήγησής σου στις σελίδες τους. Για αυτόν το λόγο, σε καλούμε να είσαι προσεκτικός όταν επισκέπτεσαι αυτούς τους ιστότοπους μέσω συνδέσμων που υπάρχουν στον ιστότοπό μας και να διαβάζεις την πολιτική απορρήτου και τις προϋποθέσεις χρήσης τους πολύ προσεκτικά. Η Πολιτική Απορρήτου μας δεν ισχύει για ιστότοπους τρίτων.

Ο ιστότοπός μας παρέχει συνδέσμους προς αυτούς τους ιστότοπους αποκλειστικά με σκοπό να διευκολύνει τους χρήστες μας στην έρευνα και την πλοήγησή τους και να διευκολύνει τους υπερσυνδέσμους προς άλλους ιστότοπους στο Διαδίκτυο. Οι σύνδεσμοι αυτοί δεν αντιπροσωπεύουν κανένα είδος σύστασης ή προώθησης της πρόσβασης ή πλοήγησης ή καμία εγγύηση σχετικά με το περιεχόμενό τους ή τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που ενδέχεται να προσφέρουν ή να πωλούν στους χρήστες του Διαδικτύου.

Επικοινωνία

Για να μάθεις τα δικαιώματά σου και να είσαι πάντα ενημερωμένος/η σχετικά με την νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σου προτείνουμε να επισκεφτείς τον ιστότοπο της Αρχής προστασίας δεδομένων .

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και, συγκεκριμένα, από τον κώδικα που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Νομοθετικό Διάταγμα αρ. 196 της 30ής Ιουνίου 2003) και ρυθμίζει τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που αποθηκεύονται στο εξωτερικό, η οποία πραγματοποιείται από οποιοδήποτε πρόσωπο κατοικεί ή έχει επαγγελματική έδρα στην Ελλάδα.

Ο κώδικας εγγυάται ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πρέπει να διεξάγεται με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα, ελευθερίες και την αξιοπρέπεια του ατόμου, με ιδιαίτερη αναφορά στην εμπιστευτικότητα, στην προσωπική ταυτότητα και στο δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Τροποποιήσεις και ενημερώσεις της Πολιτικής Απορρήτου

Μπορεί να τροποποιεί ή απλώς να ενημερώνει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου του ιστότοπου, εν μέρει ή στο σύνολό της, ακόμα και λόγω τροποποιήσεων των νόμων και κανονισμών που διέπουν αυτό το θέμα και προστατεύουν τα δικαιώματά σου. Οι τροποποιήσεις και ενημερώσεις της Πολιτικής Απορρήτου θα ανακοινώνονται στους χρήστες μέσω της Αρχικής Σελίδας μόλις υιοθετούνται και θα είναι δεσμευτικές μόλις δημοσιευθούν στον ιστότοπο. Για αυτόν το λόγο, σε παρακαλούμε να επισκέπτεσαι συχνά αυτήν την ενότητα για να διαβάζεις την πιο πρόσφατη και ενημερωμένη έκδοση της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Πολιτική Cookies

Τι είναι τα cookies και σε τι χρησιμεύουν;

Τα cookies είναι αρχεία δεδομένων μικρών διαστάσεων που αποστέλλονται στον browser και αποθηκεύονται στη συσκευή σου όταν επισκέπτεσαι έναν ιστότοπο όπως τον παρόν.

Τα cookies επιτρέπουν τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου και βελτιώνουν την απόδοσή του, ενώ επίσης παρέχουν πληροφορίες στον ιδιοκτήτη του ιστότοπου για στατιστικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς, αλλά κυρίως για την εξατομίκευση της εμπειρίας περιήγησής σου αποθηκεύοντας τις προτιμήσεις σου (όπως παραδείγματος χάριν την επιλεγμένη σου γλώσσα και νόμισμα ή για να σε αναγνωρίζει ο ιστότοπος στην επόμενη επίσκεψή σου, κτλ.).

Τι είδους cookies χρησιμοποιούμε και για ποιο σκοπό;

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί διάφορα είδη cookies και παρόμοιες τεχνολογίες, με διαφορετικές λειτουργίες, όπως φαίνεται παρακάτω.

Cookies περιήγησης

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να λειτουργεί σωστά και καθιστούν δυνατή την προβολή του στη συσκευή σου στη γλώσσα προτίμησής σου αναγνωρίζοντας τη χώρα από την οποία επέλεξες να συνδεθείς από την πρώτη φορά που επισκέπτεσαι τον ιστότοπο. Εάν είσαι εγγεγραμμένος χρήστης, αυτά τα cookies σε αναγνωρίζουν επιτρέποντας την πρόσβασή σου στις υπηρεσίες που προσφέρονται στους εγγεγραμμένους μας χρήστες. Τα cookies περιήγησης είναι τεχνικά cookies και είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου.

Λειτουργικά cookies

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να σε αναγνωρίζει, έπειτα από συγκεκριμένη εντολή σου (για παράδειγμα, εάν κάνεις κλικ στο «Να με θυμάσαι»), κάθε φορά που επισκέπτεσαι τον ιστότοπο, έτσι ώστε να μη χρειάζεται να πληκτρολογείς τα στοιχεία σου για να κάνεις login κάθε φορά.

Εάν έχεις προσθέσει προϊόντα στο Καλάθι σου και έκλεισες τη συνεδρία χωρίς να ολοκληρώσεις την αγορά σου και χωρίς να αφαιρέσεις τα προϊόντα από το Καλάθι σου, αυτά τα cookies σου επιτρέπουν να συνεχίσεις το shopping την επόμενη φορά που θα επισκεφτείς τον ιστότοπο (εντός μιας περιορισμένης χρονικής περιόδου) βρίσκοντας τα επιλεγμένα σου προϊόντα στο Καλάθι σου.

Τα λειτουργικά cookies δεν είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, αλλά βελτιώνουν την ποιότητα της εμπειρίας περιήγησης σε αυτόν.

Cookies ανάλυσης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία στατιστικών αναλύσεων σχετικών με την περιήγηση του ιστότοπού μας από τους χρήστες. Επεξεργάζεται τα αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων ανώνυμα και αποκλειστικά για στατιστικούς λόγους με την προϋπόθεση ότι ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου χρησιμοποιεί τα cookies σε σύνδεση με τον browser που χρησιμοποιείς ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή χρησιμοποιείς για να περιηγηθείς στον ιστότοπό μας. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί μερικές υπηρεσίες τρίτων, οι οποίοι εγκαθιστούν τα δικά τους cookies εντελώς ανεξάρτητα.

Cookies Στόχευσης ή Διαφημιστικά Cookies πρώτου και τρίτου μέρους

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ των χρηστών με σκοπό την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων με βάση τις προτιμήσεις τους κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στον ιστότοπο ή για τη βελτίωση της εμπειρίας περιήγησής τους: κατά τη διάρκεια της περιήγησής σου στον ιστότοπό μας αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να σου δείξουμε προϊόντα που μπορεί να σε ενδιαφέρουν ή παρόμοια προϊόντα με αυτά που έχεις ήδη δει. Τα cookies τρίτου μέρους είναι τα cookies που αποστέλλονται από αξιόπιστες τρίτες εταιρείες και που επιτρέπουν να διαφημίζουμε τα προϊόντα μας σε άλλους συνεργαζόμενους με εμάς ιστότοπους (επαναστόχευση). Στα cookies τρίτου μέρους δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις πληροφορίες που συλλέγονται και δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Αυτές οι πληροφορίες ελέγχονται εξ ολοκλήρου από τις εταιρείες που αποτελούν τα τρίτα μέρη σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της πολιτικής απορρήτου τους.

Cookies Κοινωνικών Δικτύων

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για την αλληλεπίδραση των κοινωνικών σου δικτύων με τον ιστότοπό μας. Χρησιμεύουν παραδείγματος χάριν για να μοιράζεσαι ό,τι σου αρέσει με τους φίλους σου στα κοινωνικά σου δίκτυα. Τα cookies των κοινωνικών δικτύων δεν είναι απαραίτητα για την περιήγηση.

Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω τα cookies και να ρυθμίσω τις προτιμήσεις μου;

Οι περισσότεροι browsers είναι ρυθμισμένοι έτσι ώστε να δέχονται, να ελέγχουν και να απενεργοποιούν τα cookies μέσω των ρυθμίσεων. Θα θέλαμε να σου επισημάνουμε όμως ότι η απενεργοποίηση των cookies περιήγησης ή των λειτουργικών cookies μπορεί να εμποδίσει τον ιστότοπό μας να λειτουργήσει σωστά ή/και να περιορίσει τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 

To είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα Liberti. μέσω του διαδικτύου της ελληνικής εταιρείας ΑΠΑΤΖΙΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ. που εδρεύει στην διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 14 . με ΑΦΜ 040296163. και Γ.Ε.ΜΗ 4262501000

Η χρήση του site μας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων, χωρίς καμία εξαίρεση, τους οποίους θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό, άλλως τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχτεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του.

Όροι Χρήσης

Οι επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου συμφωνούν ότι:

θα χρησιμοποιούν τα πραγματικά τους στοιχεία (επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, e-mail ) στις φόρμες επικοινωνίας.

θα χρησιμοποιούν το site σύμφωνα με τον νόμο και τα χρηστά ήθη και δεν θα προβαίνουν σε ενέργειες ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε αυτό αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο χρήστη ή και δίκτυα συνδεδεμένα με αυτό.

Θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε πως οι τιμές των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος ισχύουν και στο φυσικό κατάστημα, ΜΟΝΟ εφόσον έχει προηγηθεί τηλεφωνική ή ηλεκτρονική παραγγελία. Παραλαβές από το κατάστημά μας πραγματοποιούνται μετά από τηλεφωνική κράτηση του προϊόντος.

Το Liberti. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα της εταιρίας όσο και των παρεχόμενων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγών. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα.

Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα Liberti. ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Liberti.έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο διαδίκτυο,συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της εταιρίας, διατίθενται δε στους επισκέπτες του site μόνο για προσωπική χρήση (μη κερδοσκοπική ή εμπορική).

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα Liberti . ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα του Liberti.. ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Φωτογραφίες & Περιγραφές προϊόντων

Οι φωτογραφίες στα προϊόντα καθώς και η περιγραφή τους, βασίζεται στα στοιχεία που λαμβάνουμε από τις εταιρίες/ επίσημους αντιπροσώπους κάθε φορά και είναι ενδεικτικές. Ενδέχεται η φωτογραφία και πληροφορίες του προϊόντος να μην ανταποκρίνεται πλήρως στο κάθε προϊόν, για λόγους διαφορετικής διαθεσιμότητας ανά περιοχή/ χώρα και η Liberti δεν φέρει καμία ευθύνη γι’ αυτό.

Επίσημος Μεταπωλητής

Η επιχείρηση μας είναι επίσημος μεταπωλητής των ηλεκτρικών συσκευών και των υπολοίπων προϊόντων που εμπορεύεται. Ως επίσημη αντιπροσωπεία αναγνωρίζεται το κατάστημα μας από τον ίδιο τον κατασκευαστή/ αντιπρόσωπο και καταχωρείται στο επίσημο δίκτυο διανομής προϊόντων.

Όλα τα προϊόντα που πωλούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεπώς και στην Ελλάδα, καλύπτονται από τον κατασκευαστή/αντιπρόσωπο σύμφωνα με όσα προβλέπει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία, αναλόγως του είδους ή/και της κατηγορίας του εκάστοτε προϊόντος, όσον αφορά θέματα εγγύησης και υποστήριξης.

Σε αρκετές περιπτώσεις, ο κατασκευαστής ή ο αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες προς τον καταναλωτή. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για να απολαμβάνει ο καταναλωτής τις υπηρεσίες αυτές ή παροχές, είναι το προϊόν να έχει αγοραστεί από το επίσημο κανάλι πώλησης και διανομής.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες διευκρινίσεις και γνωρίστε μας καλύτερα!

Επίλυση Διαφορών

Η liberti  δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην άψογη εξυπηρέτηση των πελατών μας και την επίλυση τυχόν προβλημάτων που έχουν από τις συναλλαγές τους μαζί μας. Σε περίπτωση όμως που δεν μπορέσουμε να επιλύσουμε πλήρως τα τυχόν ζητήματα τα οποία έχετε και θεωρείτε ότι σε οποιονδήποτε βαθμό κάποιο δικαίωμα σας από τις μεταξύ μας συναλλαγές προσβάλλεται και σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) – (AlternativeDisputeResolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ διά μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage